Thông báo Về việc Nghỉ hè, năm học 2018 - 2019

Thông báo Về việc Nghỉ hè, năm học 2018 - 2019

EmailFacebook!Google!Twitter!Zingme!

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT ĐÀ NẴNG

Số: …/TB-ĐVĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc Nghỉ hè, năm học 2018 - 2019

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019 của Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng;
Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ hè đến toàn thể sinh viên các lớp chính quy (học từ thứ 2 đến thứ 7) như sau:

1. Thời gian

Nghỉ hè từ 08/7/2019 đến hết ngày 04/8/2019.

Thứ 2 ngày 05/8/2019, HS - SV đi học chính thức theo thời khóa biểu của trường.

2. Yêu cầu

2.1. Đối với các Khoa, giáo viên chủ nhiệm:

- Nhắc nhở và quán triệt học sinh, sinh viên tham gia học tập đầy đủ trước và sau thời gian nghỉ hè.

- Không giải quyết cho HS-SV nghỉ học trước và sau ngày nghỉ đã quy định.

2.2. Đối với HS-SV

- Chấp hành đúng thời gian nghỉ hè và học tập theo thời khoá biểu của trường.

- Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp và quy định của Nhà nước, địa phương trong thời gian nghỉ hè.

Phòng Đào tạo - Công tác HSSV, Khoa, Giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm thông báo đến toàn thể sinh viên để thực hiện.

 

Nơi nhận:

-  BGH (để chỉ đạo)

-  Các Phòng, Khoa, GVCN (để t/khai)

-  Sinh viên các lớp (để t/hiện)

-  Lưu: HCTC.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 


ThS. Dương Công Hiếu

 

Tặng hồ sơ xét tuyển
Đăng ký tuyển sinh
Tra cứu kết quả xét tuyển
Hotline

Trường Cao đẳng đại việt sài gòn
Trường trung cấp Đại Việt Tp.HCM
Trường trung cấp Đại Việt Cần Thơ
HÀNH CHÍNH MỘT CỬA

Hình ảnh


Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng

Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Email: bangiamhieu@daivietdanang.edu.vn
ĐT: (0236) 3644999 - Fax: (0236) 3644998 - hotline: 0818.554.999

Mạng xã hội