Giới thiệu Xem tất cả  

Phòng khảo thí & đảm bảo chất lượng

Phòng khảo thí & đảm bảo chất lượng

Phòng Khảo thí được thành lập theo Quyết định số: 62/QĐ-ĐVĐN ngày 05/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng và Quyết định đổi tên thành phòng ...