TB khen thưởng HSSV tham gia hoạt động "Tết Sinh viên-Xuân Đại Việt"

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN

Số:        /TB-HCTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc khen thưởng học sinh, sinh viên tham gia hoạt động

“ Tết Sinh viên – Xuân Đại Việt 2015

Căn cứ tinh thần buổi họp của Ban Giám hiệu với Phòng Công tác HSSV, Giáo viên chủ nhiệm, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc khen thưởng đối với cá nhân và tập thể các lớp tham gia các hoạt động của trường năm học 2014 – 2015, Hiệu trưởng chỉ đạo việc bình xét, đánh giá rèn luyện đến toàn thể học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn cụ thể như sau:

1. Đối tượng khen thưởng
Học sinh, sinh viên; đoàn viên; cán bộ đoàn; cán bộ lớp; chi đoàn học sinh – sinh viên đang học tập tại trường.

2. Tiêu chuẩn khen thưởng

- Tham gia tích cực, đạt hiệu quả cao trong các hoạt động chung và phong trào thanh niên của trường;

- Có những đóng góp, hỗ trợ hiệu quả cho công tác tổ chức các hoạt động của “ Tết Sinh viên – Xuân Đại Việt 2015”: Tham gia các gian hàng, trò chơi, sinh hoạt tập thể, văn nghệ…gây quỹ cho chương trình “ Xuân yêu thương” thể hiện qua việc mua vé ủng hộ và vận động học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng tham gia.

3. Hình thức khen thưởng

- Cộng thêm 50% điểm rèn luyện cho các học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động của trường;

-Tặng Giấy khen và phần thưởng cho cá nhân, tập thể chi đoàn, lớp, tham gia tích cực đạt tỷ lệ 100%.

4 . Giao cho giáo viên chủ nhiệm theo dõi, đôn đốc và chấm điểm rèn luyện cho học sinh, sinh viên tham gia “Tết Sinh viên – Xuân Đại Việt 2015”
5. Thủ tục khen thưởng

Sau khi kết thúc hoạt động “Tết Sinh viên – Xuân Đại Việt 2015”, giáo viên chủ nhiệm họp lớp tổ chức bình xét, gửi báo cáo thành tích và danh sách đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân, hạn cuối là ngày 3/2/2015 (liên hệ Cô Lê Thị Kim Ngân – Phòng HCTC).

Hiệu trưởng chỉ đạo các Phòng, Khoa; Phòng Công tác Học sinh sinh viên, Đoàn thanh niên triển khai đến toàn thể học sinh, sinh viên để theo dõi và đôn đốc thực hiện  nghiêm túc tinh thần  thông báo này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);

- Các phòng, khoa (để triển khai);

- HSSV toàn trường(để thực hiện);

- Lưu: VT, Phòng HC-TC.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

ThS. LÊ LÂMChia sẻFacebook! Twitter! Zingme!