Lịch nghỉ hè năm học 2023 – 2024

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT ĐÀ NẴNG

Số: 22/TB-ĐVĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc Nghỉ hè năm học 2023 – 2024

Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo năm học 2023 - 2024 của Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng;

Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ hè đến toàn thể học sinh sinh viên hệ chính quy như sau:

1. Thời gian

- Khoa khoa Kỹ thuật - Công nghệ: nghỉ hè từ 01/7/2024 đến hết ngày 21/7/2024 (03 tuần).

- Thứ 2 ngày 22/7/2024, HSSV đi học chính thức theo thời khóa biểu.

- Khoa Kinh tế - Du lịch: nghỉ hè từ 15/7/2024 đến hết ngày 04/8/2024 (03 tuần).

- Thứ 2 ngày 05/8/2024, HSSV đi học chính thức theo thời khóa biểu.

Lưu ý: lịch nghỉ hè không áp dụng đối với HSSV năm cuối làm Đồ án/Khóa luận/Học phần thay thế tốt nghiệp/Thi tốt nghiệp và sinh viên hệ liên thông, văn bằng 2.

2. Yêu cầu

2.1. Đối với các Khoa, Giáo viên chủ nhiệm:

- Nhắc nhở và quán triệt học sinh, sinh viên tham gia học tập đầy đủ trước và sau thời gian nghỉ hè.

- Không giải quyết cho HSSV nghỉ học trước và sau ngày nghỉ đã quy định.

2.2. Đối với HSSV

- Chấp hành đúng thời gian nghỉ hè và học tập theo thời khoá biểu của trường.

- Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp và quy định của Nhà nước, địa phương trong thời gian nghỉ hè.

Phòng Đào tạo, Công tác sinh viên, Khoa, Giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm thông báo đến toàn thể sinh viên để thực hiện.

Nơi nhận:

-  BGH (để chỉ đạo)

-  Các Phòng, Khoa, GVCN (để t/khai)

-  Sinh viên các lớp (để t/hiện)

-  Lưu: VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Trần Văn Anh

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN

Số: 119/24/TB-ĐVSG-ĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc Nghỉ hè năm học 2023 – 2024

Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo năm học 2023 - 2024 của Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn;

Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn thông báo lịch nghỉ hè đến toàn thể học sinh sinh viên hệ chính quy như sau:

1. Thời gian

- Khoa Ngoại ngữ, Khoa Y Dược, Khoa Công nghệ Ô tô: nghỉ hè từ 01/7/2024 đến hết ngày 21/7/2024 (03 tuần).

- Thứ 2 ngày 22/7/2024, HSSV đi học chính thức theo thời khóa biểu.

- Khoa Sư phạm: nghỉ hè từ 15/7/2024 đến hết ngày 04/8/2024 (03 tuần).

- Thứ 2 ngày 05/8/2024, HSSV đi học chính thức theo thời khóa biểu.

Lưu ý: lịch nghỉ hè không áp dụng đối với HSSV năm cuối làm Đồ án/Khóa luận/Học phần thay thế tốt nghiệp/Thi tốt nghiệp và sinh viên hệ liên thông, văn bằng 2.

2. Yêu cầu

2.1. Đối với các Khoa, Giáo viên chủ nhiệm:

- Nhắc nhở và quán triệt học sinh, sinh viên tham gia học tập đầy đủ trước và sau thời gian nghỉ hè.

- Không giải quyết cho HSSV nghỉ học trước và sau ngày nghỉ đã quy định.

2.2. Đối với HSSV

- Chấp hành đúng thời gian nghỉ hè và học tập theo thời khoá biểu của trường.

- Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp và quy định của Nhà nước, địa phương trong thời gian nghỉ hè.

Phòng Quản lý Đào tạo, Công tác sinh viên, Khoa, Giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm thông báo đến toàn thể sinh viên để thực hiện.

Nơi nhận:

-  BGH (để chỉ đạo)

-  Các Phòng, Khoa, GVCN (để t/khai)

-  Sinh viên các lớp (để t/hiện)

-  Lưu: VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

ThS. Dương Công Hiếu

 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!