Tin học - Ngoại ngữ


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT - KT SÀI GÒN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..../TB-NNTH/CĐSG

Tp. Hồ Chí Minh , ngày 12 tháng 2 năm 2014

THÔNG BÁO

KỲ THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh sinh viên trong Hệ thống giáo dục Đại Việt đủ điều kiện tốt nghiệp ra trường, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn sẽ tổ chức kỳ thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A, B tiếng Anh và Tin học. Cụ thể như sau:

  1. Thời gian thi: Chủ nhật ngày 20/4/2014
  2. Địa điểm thi: tổ chức thi tại 3 địa điểm:

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn

- Trường Trung cấp Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh

- Trường Trung cấp Đại Việt Thành phố Cần Thơ

  1. Phát và nhận hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 2/4/2014 đến hết ngày 15/4/2014 tại Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn, tại bộ phận tuyển sinh của các Trường thuộc hệ thống.
  2. Lệ phí thi và cấp chứng chỉ:
  • Tin học

- Trình độ A                 :   120.000 đồng/thí sinh

- Trình độ B                  :   180.000 đồng/thí sinh

  • Ngoại ngữ

- Trình độ A                 :   150.000 đồng/thí sinh

- Trình độ B                  :   180.000 đồng/thí sinh

 

Ghi chú: Trung tâm sẽ tổ chức tổng khai giảng các lớp luyện thi cấp tốc trình độ A, B tiếng Anh và Tin học tại các Trường thuộc Hệ thống vào thứ 2 ngày 17/3/2014.

  • Học phí và thời lượng học luyện thi:

Stt

Khóa học

Thời lượng

Lệ phí

Ghi chú

1

Tiếng Anh trình độ A

30 tiết

250.000 đồng

 

2

Tiếng Anh trình độ B

30 tiết

300.000 đồng

 

3

Tin học trình độ A

20 tiết

200.000 đồng

 

4

Tin học trình độ B

20 tiết

200.000 đồng

 

Giảm 10% học phí nếu học viên đăng ký theo nhóm từ 10 người trở lên.

  • Thời gian đăng ký luyện thi: Học viên đăng ký tại bộ phận tuyển sinh của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn và các Trường thành viên từ ngày 17/2/2014 đến hết ngày 16/3/2014.
  • Thời gian học:

+ Buổi tối: Từ 18h00 - 20h30 tối 2,4,6 hoặc tối 3, 5, 7.

+ Ban ngày: Cả ngày Chủ nhật

Nơi nhận:

- BGH (báo cáo);

- Các trường thành viên (phối hợp thực hiện);

- Các phòng, ban, khoa, trung tâm;

- Học sinh, sinh viên;

- Lưu VT.

 


T/L HIỆU TRƯỞNG

P. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

(Đã ký)

ThS. Trần Văn Thanh