Thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2019 -2020

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT ĐÀ NẴNG

Số: 264 /TB-ĐVĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020

Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng thông báo thời hạn đóng học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên các khóa như sau:

1. Thời hạn đóng học phí:

Học phí học kỳ II năm học 2019 – 2020: Từ 01/01/2020 đến hết ngày 15/02/2020.

2. Địa điểm:

Phòng kế hoạch tài chính.

Lưu ý:

Sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí hoặc không đóng học phí đúng hạn sẽ không được giải quyết thi kết thúc học phần; đồng thời tùy theo mức độ có thể bị xử lý buộc ngưng học hoặc thôi học theo quy định.

Nơi nhận:

-    Phòng Đào tạo-CTSV (để t/h)

-    Phòng KHTC (để t/h)

-    Giáo viên chủ nhiệm (để t/h)

-   HSSV (để t/h)

-   Lưu: HC.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Dương Công Hiếu

 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!