Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế hoạch – tài chính

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

I. Chức năng:

1. Có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng và lập kế hoạch tài chính; quản lý tài chính, tài sản; xây dựng các định mức: thu, chi; trong hoạt động giáo dục và đào tạo; công tác quản lý nguồn vốn, bảo toàn và phát triển vốn trong Nhà trường.

2. Tham mưu các giải pháp và kế hoạch tự chủ tài chính, cân đối nguồn chi theo hướng tiết kiệm, hiệu quả.

3. Tham mưu công tác thanh, quyết toán các khoản kinh phí thường xuyên, không thường xuyên và kinh phí đầu tư  xây dựng kịp thời, hiệu quả.

II. Nhiệm vụ:

1. Công tác quy hoạch và kế hoạch quản lý tài sản, đầu tư,  xây dựng:

- Lập kế hoạch đầu tư và xây dựng dài hạn, ngắn hạn trình Hiệu trưởng, HĐQT phê duyệt.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, thẩm định kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn, dự toán thu, chi hàng năm của các đơn vị, tổng hợp trình Hiệu trưởng, HĐQT.

- Phối hợp với các đơn vị, phòng, ban liên quan để xây dựng và trình Hiệu trưởng, HĐQT phê duyệt kế hoạch, dự toán thu, chi, danh mục mua sắm trang thiết bị, sửa chữa … hàng năm của Trường.

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng hệ thống văn bản chế độ chính sách như: các quy chế, quy trình, quy định về công tác kế hoạch, quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu nội bộ, hạch toán kế toán, thanh toán các khoản kinh phí và quản lý các nguồn thu; mua sắm vật tư, văn phòng phẩm; quản lý văn bằng, chứng chỉ; quy trình quản lý và mua sắm tài sản trình Hiệu trưởng và CTHĐQT phê duyệt.

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch, lập dự trù, dự toán và thực hiện sửa chữa, bảo trì máy móc, thiết bị, tài sản khác.

- Lập dự trù vật tư, văn phòng phẩm trình Hiệu trưởng, CT HĐQT phê duyệt và tổ chức mua sắm, cấp phát cho các đơn vị.

2. Công tác quản lý tài chính và tài sản:

-  Thực hiện thanh toán các chế độ về tiền lương, phụ cấp, học bổng, trợ cấp cho người lao động, sinh viên và các khoản chi thường xuyên khác.

- Quản lý các nguồn thu. Thực hiện nguyên tắc mọi nguồn thu của Trường tập trung tại một đầu mối Phòng KH-TC và khai thác tốt các nguồn thu cho Trường, tăng tích lũy để đầu tư cho cơ sở vật chất của Nhà trường.

- Thực hiện rà soát, kiểm tra, đối chiếu và tổ chức thu học phí của sinh viên các khóa học trước khi ra trường

- Thực hiện công tác quản lý, triển khai và hướng dẫn việc tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí đã được Hiệu trưởng, CTHĐQT phê duyệt.

- Quản lý việc thu hồi công nợ trong nhà trường.

3. Công tác thực hiện các nghĩa vụ thuế

- Thực hiện kê khai, quyết toán và nộp các khoản thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp…

- Thực hiện công tác quyết toán, báo cáo tài chính

- Thực hiện công tác báo cáo kế hoạch, tài chính định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

4. Công tác khác

- Công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, tài sản, thiết bị

- Quản lý và cấp phát các phôi văn bằng, chứng chỉ

- Phối hợp các đơn vị kiểm kê và thanh lý tài sản

- Thực hiện công tác bảo quản và lưu giữ chứng từ, hồ sơ sổ sách kế toán theo  đúng qui định.


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!