Thông báo về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT ĐÀ NẴNG

Số: 19/TB-ĐVĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra

Căn cứ Công văn số 149/TCGDNN-HSSV ngày 30/01/2020 của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp về việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra;

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND Thành phố, các Sở, Bộ ban ngành về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học;

Để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đảm bảo an toàn về sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên (CB, GV, NV, HSSV), Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng thông báo một số nội dung sau:

1. Phòng Đào tạo – Công tác sinh viên thông báo cho toàn thể HSSV được nghỉ học đến hết ngày 31/03/2020.

- HSSV dự kiến đi học lại vào ngày 01/04/2020

- Trong thời gian được nghỉ học, HSSV hạn chế đi lại và tiếp xúc với đám đông, đồng thời thường xuyên cập nhật thông báo của Nhà trường và các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y Tế.

2. Đề nghị Ban phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona thường xuyên cập nhật các thông tin về dịch bệnh để nắm bắt và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch bệnh nói trên.

Đề nghị các Trưởng đơn vị khẩn trương triển khai và thực hiện nghiêm túc tinh thần Thông báo này./.

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Các Phòng/Ban (để t/hiện);

- Lưu: VT, P.HCTCQT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

ThS. Dương Công Hiếu

 

THÔNG BÁO

Về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh

do Covid-19 gây ra

Căn cứ Công văn số 149/TCGDNN-HSSV ngày 30/01/2020 của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp về việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra;

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND Thành phố, các Sở, Bộ ban ngành về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học;

Để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đảm bảo an toàn về sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên (CB, GV, NV, HSSV), Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng thông báo một số nội dung sau:

1. Phòng Đào tạo – Công tác sinh viên thông báo cho toàn thể HSSV được nghỉ học đến hết ngày 31/03/2020.

- HSSV dự kiến đi học lại vào ngày 01/04/2020

- Trong thời gian được nghỉ học, HSSV hạn chế đi lại và tiếp xúc với đám đông, đồng thời thường xuyên cập nhật thông báo của Nhà trường và các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y Tế.

2. Đề nghị Ban phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona thường xuyên cập nhật các thông tin về dịch bệnh để nắm bắt và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch bệnh nói trên.

Đề nghị các Trưởng đơn vị khẩn trương triển khai và thực hiện nghiêm túc tinh thần Thông báo này./.

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Các Phòng/Ban (để t/hiện);

- Lưu: VT, P.HCTCQT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

ThS. Dương Công Hiếu