Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động

EmailFacebook!Google!Twitter!Zingme!

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT ĐÀ NẴNG

Số: …/TB-ĐVĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương,

Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5/2019


- Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019 của Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng;
- Căn cứ thông báo số 50/TB-ĐVĐN ngày 01/4/2019 của Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5/2019;
Phòng Đào tạo – Công tác HSSV Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5/2019 đến toàn thể sinh viên các lớp như sau:

1. Thời gian:

- Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 ÂL: Vì Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào ngày Chủ nhật (14/4/2019), vì thế sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ 2 (15/4/2019)

- Nghỉ lễ Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5: nghỉ 02 ngày: thứ 3 (30/4/2019) và thứ 4 (01/5/2019).

Thứ 5 ngày 02/5/2019, HS-SV đi học chính thức theo thời khóa biểu của trường.

2. Yêu cầu

2.1. Đối với các Khoa, giáo viên chủ nhiệm:

- Nhắc nhở và quán triệt học sinh, sinh viên tham gia học tập đầy đủ trước và sau thời gian nghỉ lễ.

- Không giải quyết cho HS-SV nghỉ học trước và sau ngày nghỉ đã quy định.

2.2. Đối với HS-SV

- Chấp hành đúng thời gian nghỉ lễ và học tập theo thời khoá biểu của trường.

- Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp và quy định của Nhà nước, địa phương trong thời gian nghỉ lễ.

Phòng Đào tạo - Công tác HSSV, Khoa, Giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm thông báo đến toàn thể sinh viên để thực hiện.

 

Nơi nhận:

-  BGH (để chỉ đạo)

-  Các Phòng, Khoa, GVCN (để t/khai)

-  Sinh viên các lớp (để t/hiện)

-  Lưu: HCTC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO - CTHSSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO - CTHSSV

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Hồng Vân

Tặng hồ sơ xét tuyển
Đăng ký tuyển sinh
Tra cứu kết quả xét tuyển
Hotline

Trường Cao đẳng đại việt sài gòn
Trường trung cấp Đại Việt Tp.HCM
Trường trung cấp Đại Việt Cần Thơ
HÀNH CHÍNH MỘT CỬA

Hình ảnh


Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng

Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Email: bangiamhieu@daivietdanang.edu.vn
ĐT: (0236) 3644999 - Fax: (0236) 3644998 - hotline: 0818.554.999

Mạng xã hội