Thông báo đăng ký nhận bằng tốt nghiệp và dự Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2018

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …/TB-ĐVĐN Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 2018


THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhận bằng tốt nghiệp và dự Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2018

 

Căn cứ kế hoạch số 99/KH-ĐVĐN ngày 4 tháng 9 năm  2018 về việc tổ chức Lễ khai giảng và trao bằng tốt nghiệp cho HS-SV năm học 2018 - 2019,  phòng Đào tạo thông báo thời gian đăng ký dự lễ, cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho HS-SV các lớp năm 2018 như sau:

1. Đối tượng: sinh viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp các lớp:

- 16TM1, 16TM2, 16TT1, 15TM 1(bổ sung), 15TT1 (bổ sung), 14 TM1(bổ sung), 15CI1.

- 15CP1, 16LP1, 16LP2, 16VP2

Để công tác cấp phát văn bằng tốt nghiệp được nhanh chóng, Nhà trường yêu cầu sinh viên các lớp nêu trên thực hiện quy trình nhận bằng tốt nghiệp theo trình tự như sau:

2. Thời gian đăng ký dự lễ và nhận bằng: Từ ngày 10/9 – hết ngày 17/9/2018

3. Địa điểm đăng ký và đóng lệ phí:

+ Địa điểm đăng ký dự lễ: Phòng đào tạo

+ Địa điểm đóng lệ phí cấp bằng và thuê lễ phục: Phòng Kế hoạch tài chính

+ Mức lệ phí cấp bằng và thuê lễ phục:

(1). Lệ phí cấp bằng tốt nghiệp: 100.000 (VNĐ).

(2). Tiền thuê lễ phục: 70.000 (VNĐ).

4. Nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học: Sinh viên chưa nộp các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phải hoàn thành trước ngày 20/9/2018.

5. Các loại giấy tờ phải có khi nhận bằng:

-  Đối với sinh viên trực tiếp đến nhận bằng tốt nghiệp: Phải mang theo thẻ sinh viên; nếu mất thẻ sinh viên, sinh viên phải mang theo giấy chứng minh nhân dân

-  Đối với sinh viên nhờ người thân nhận hộ bằng tốt nghiệp: Người nhận hộ phải mang theo các loại giấy tờ sau:

  • Giấy ủy quyền cho người thân nhận hộ bằng tốt nghiệp có đóng dấu xác nhận của chính quyền địa phương;
  • 01 Bản sao y có chứng thực giấy CMND của người được ủy quyền (kèm bản chính để đối chiếu);
  • Thẻ sinh viên hoặc 01 bản sao y có thị thực giấy CMND của người ủy quyền (trong trường hợp sinh viên bị mất thẻ sinh viên).

6. Thời gian và địa điểm nhận bằng tốt nghiệp:

a. Nhận trong ngày trao bằng tốt nghiệp

- Thời gian: 7h30, ngày 22/9/2018

- Địa điểm: Hội trường 302, Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng, 65 Nguyễn Lộ Trạch, Đà Nẵng

- Lưu ý: sinh viên có mặt trước 30 phút để nhận lễ phục nhận bằng

b. Nhận sau ngày trao bằng tốt nghiệp từ ngày

Thời gian nhận: Từ ngày 26/09/2018 – 15/10/2018

  • Buổi sáng: từ 7g30 đến 11g30.
  • Buổi chiều: từ 13g00 đến 16g30.

c. Sau ngày 15/10/2018

- SV nhận vào thứ 5 hàng tuần vào giờ hành chính.

- Địa điểm nhận: Phòng Đào tạo

Mọi thông tin chi tiết, sinh viên liên hệ Phòng Quản lý đào tạo (Số điện thoại: 02363.644.069)  để được hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Nơi nhận:

-    Ban Giám hiệu (báo cáo);

-    Các khoa, phòng ban;

-    Thông báo sinh viên;

-    Lưu: VT, P. QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

 


ThS. Lê Thị Bích Ngân